5.2. Hight Voltage Tester CZ

1.               Použití

HV tester je určen pro jednoduchou kontrolu funkce vysokonapěťových zapalovacích systémů (VN modulů a VN kabelů) přímo na motoru bez demontáže. Kontrola se provádí v režimu startu motoru. Tester indikuje světelným zábleskem, že zapalovací modul je schopen vygenerovat dostatečný elektrický impuls, který pomocí zapalovací svíčky zapálí směs ve válci motoru.

 

2.               Sestava obsahuje

 • Kufr…………………………………………………………………. 1ks
 • HV load 2,5 kV (VN zátěž 2,5 kV)…………………… 1ks
 • HV load 5 kV (VN zátěž 5 kV)…………………………. 1ks
 • HV load 10 kV (VN zátěž 10 kV)…………………….. 1ks
 • HV load 15 kV (VN zátěž 15 kV)…………………….. 1ks
 • HV indicator……………………………………………………. 1ks
 • Ukostřovací kabel…………………………………………… 1ks
 • T- adapter……………………………………………………….. 1ks
 • Kabelová maticeM4/Al náhradní……………………. 7ks

 

 

3.               Postup testu

3.1            Jednovývodový (jednojiskrový) zapalovací modul

– tzn. každý válec motoru má svůj zapalovací modul

 

 

3.1.1        krok 1

 

VN zátěž připojíme místo zapalovací svíčky podle Obr. 1

 

Obr. 1

 

Požadované zkušební napětí zvolíme velikostí a počtem VN zátěží zapojených za sebou, přičemž výsledné zkušební napětí je součtem napětí jednotlivých VN zátěží. Volba sestavy a tím výsledná hodnota vysokého napětí je klíčové kritérium pro ověření správné funkce zapalovacího systému – viz vyhodnocení níže! Do otvoru VN zátěže zasuneme HV indikátor natočený šipkou k obsluze z důvodu viditelnosti záblesků. Klips HV indikátoru připojíme na kovovou část motoru, která zajišťuje spolehlivé elektrické propojení s kostrou motoru i při vibracích během testu.

 

Důležité upozornění: Nepřipojení ukostřovacího klipsu nebo jeho odpojení během testu může vést k poškození nezatíženého zapalovacího modulu!

 

 

3.1.2        krok 2
Aby motor při testu nenastartoval, musíme VN kabely od ostatních zapalovacích svíček rovněž odpojit a připojit je ukostřovacím kabelem na spolehlivou kostru motoru – viz Obr. 2

 

 

Obr. 2

Důležité upozornění: Test s odpojeným VN kabelem od zapalovacího modulu bez jeho ukostření může vést k poškození nezatíženého zapalovacího modulu!

 

 

3.1.3        Krok 3

Krátce startujeme motor po dobu 2 až 3 sekund a sledujeme, zda HV indikátor bliká.

 

3.1.4        Vyhodnocení testu
Tester indikuje světelným zábleskem proudový impuls, který je schopen správně fungující zapalovací modul dodat do VN zátěže při napětí daném velikostí zátěže. Minimální velikost zátěže pak určuje nutnou podmínku pro správné vyhodnocení testu. Pokud při správně zvolené velikosti zátěže nedochází k pravidelným světelným zábleskům na indikátoru, je zapalovací modul, případně vysokonapěťový kabel, vadný.

 

Z provedených měření lze vysledovat minimální zátěž, při které musí indikátor blikat. Minimální hodnota zátěže na motocyklech Harley Davidson® je 25 kV
Poznámky:
 • Napětí zapalovacího modulu může být závislé na stavu akumulátoru. Měření provádějte při nabitém akumulátoru.
 • Video záznam použití HV testeru najdete na

 

 

3.2            Dvouvývodový (dvoujiskrový) zapalovací modul

– tzn. Jedna zapalovací cívka pro dva válce motoru

Obdobným způsobem jako v 3.1 můžeme kontrolovat dvouvývodové (dvoujiskrové) zapalovací moduly. Zapojení je na Obr. 3. Další zapalovací moduly musíme ukostřit.

 

Obr. 3

Vyhodnocení testu je stejné jako u jednovývodových (jednojiskrových) zapalovacích modulů.

 

4.               Další využití

Sestava HV testeru obsahuje T-adapter, který se dá použít ke zjištění přeskokového napětí na svíčce při volnoběhu. Zapojení je na Obr. 4.

 

Obr. 4

4.1             Postup testu

 1. Sestavte HV tester na celkovou hodnotu zátěže 25 kV.
 2. Zapojte HV tester podle 4
 3. Nastartujte motor. HV indikátor nesmí blikat a motor musí běžet pravidelně.
 4. Snižte hodnotu HV zátěže o 2.5 kV a kontrolujte, zda motor běží pravidelně.
 5. Pokud motor běží pravidelně, opakujte krok d) tak dlouhou, dokud motor přestane běžet pravidelně nebo se zastaví nebo nelze nastartovat. V takovém případě je hodnota přeskokového napětí na svíčce stejná nebo vyšší než je celková HV zátěže.

 

Jednotlivé kroky provádějte za klidu motoru.

 

 

5.               Bezpečnostní opatření

 • Připojení HV testeru k zapalovacímu modulu provádět výhradně za klidu motoru a vypnutém zapalování.
 • Zajistěte spolehlivé elektrické propojení a ukostření s ohledem na možné vibrace při startu motoru.
 • Nepřipojení ukostřovacího klipsu nebo jeho odpojení během testu může vést k poškození nezatíženého zapalovacího modulu.
 • Nedotýkejte se žádné části HV testeru ani zapalovacího module během testu.
 • Zapalovací modul generuje vysoké napětí, které při kontaktu s lidským tělem může způsobit úraz.

Comments are closed.